Д-р Цв. Иванов, д.м.

Завършил МУ Плевен на випуск 2014. От 2015 година специализант в Клиниката по Онкологична Хирургия към УМБАЛ ‚‚Д-р Г. Странски‘‘ Плевен. През 2019 г. защитил дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“ на тема „Алгоритъм за персонализирано предоперативно планиране и интраоперативна навигация на минимално инвазивна хирургия при пациенти с колоректален карцином“ с научен ръководител Доц. Д-р Добромир Димитров, д.м. Асистент към Катедра Сестрински Хирургични Грижи на ФЗГ на МУ – Плевен. От 2017 г. е национален представител за България на младежкия клуб към Европейската Асоциация по Хирургична Онкология. Провел множество специализации и курсове за повишаване на квалификацията в България, Словения, Холандия и Китай. Множество публикации и участия в български и международни научни списания и форуми.