Предоперативни грижи за пациенти

Дефиниция

Предоперативният период при планови операции започва от момента на приемането на пациента в лечебното заведение и приключва до отвеждането му в операционната зала.

Здравните грижи в този период си осъществяват от квалифицирания екип от лекари специалисти, медицински сестри и лекари специализанти и докторанти на трудов договор към Клиника по онкологична хирургия .

Следващите инструктажи за грижи на болните се отнасят за пациенти, които ще бъдат лекувани в Клиниката по Онкологична хирургия. Протоколите за грижи на пациентите с хирургични заболявания са най-съвременните и актуални алгоритми в световен мащаб базирани на доказателства. В клиниката по Онкологична хирургия са разработени протоколи и алгоритми за пред и следоперативни грижи на пациентите ни: Алгоритъм за предоперативна антибиотична профилактика, Алгоритъм за дебелочревна предоперативна подготовка, Алгоритъм за антитромботична профилактика, Алгоритъм за изследване и проследяване на туморни маркери, Алгоритъм за следоперативно обезболяване и др. Протоколите и алгоритмите гарантират за пациентите достъп до съвременни грижи, равнопоставеност, следват се безусловно от всички лекари и снижават до минимум възможните пропуски на изпълнението им.

 

Сестрински здравни грижи в предоперативния период

Още при приемането Ви в Клиниката по онкологична хирургия медицинските сестри организират провеждането на назначените от лекаря лабораторни, рентгенови  изследвания и консултации и отговарят за получаване на готовите резултати и предоставянето им на лекарския екип.

При настаняване то Ви в болничната стая медицинската сестра ще Ви предостави информация относно болничния режим, разпределение на помещенията в клиниката, начина за повикване на дежурния персонал чрез използване на система, часове и време за свиждане, телефонен номер за връзка на близките Ви с персонала на клиниката.

По време на престоя Ви в клиниката в предоперативния период медицинските сестри осъществяват наблюдение на общото Ви състояние , изпълняват назначената от лекаря лекарствена  терапия  и организират извършването  на санитарно-хигиенната обработка.

Според вида на операцията и назначената подготовка е възможно медицинската сестра да организира извършване на очистителни клизми – вечерта и сутринта преди операцията, както и обезкосмяване на мястото, където ще бъде оперативния разрез, поставянето на еластични чорапи или бинтове, изпълнява предоперативната Ви профилактична и лечебна терапия като: антибиотици, противоалергична терапия, препарати за разреждане против съсирване, антихипертензивна терапия и др. Те са предварително назначени от лекуващият Ви лекар, който трябва да Ви е информирал предварително за тях.

Преди операцията сестрата проверява дали са спазени всички препоръки на лекаря и дали сте подготвен за операцията - проверява документите, кръвното Ви налягане, температура, външен вид –да нямате грим по лицето и ноктите, както и наличие на зъбни протези. Ще бъдете поканен преди въвеждане в залата да посетите тоалетната.

Медицинската сестра ще Ви придружи до операционната зала със съответната документация , където ще Ви посрещне  операционната сестра.