Туморни маркери

На всички пациенти с морфологично доказан карцином (ТАБ, core cutting, ексцизия), преди инициалното лечение (хирургично, лъчелечение, лекарствено) е необходимо изследването на съответния туморен маркер. Изследва се само маркерът, който е от първостепенно значение

Организацията се прави от лекаря на онкохирургичната клиника, подготвящ пациента, обърнал се към клиниката, чрез онкохирургичния  кабинет за диагностиката и определянето  на инициалното лечение. Лекарят прави това в рамките на организацията на диагнастично-лечебния процес.При увеличение над определени стойности се извършват проследяващи изследвания по време на лечението и след него по схема. За съжаление НЗОК не поема изследването на туморни маркери по онкологично досие и само част с бланка МДД. При липса на изходно увеличение на маркера не се правят по-нататъшни изследвания.

В клиниката се следва общоприет протокол, изграден на базата на актуални проучвания на вариантите за организиране на изследването на туморните маркери чрез съпоставянето на комплекс от фактори, обхващащи целия процес от изходното изследване и следващите етапи. В съответствие на изискването пациентите да имат право на избор,  могат сами да си направят организацията по друг вариант. Пациентите  се информират за целесъобразността на това изследване и в онкологичното досие се отразява , че това е направено и какви са началните стойности/както и дали пациентът е съгласен с този вариант, дали ще възприеме друг начин или въобще отказва това изследване/. Дава се акцент, че при неувеличени изходни стойности не се правят понататъшни изследвания и че при неизвършване на изследването преди третирането то по-нататък няма клинична значимост.

Телефон за записване на консултация:

064 886 261, 064 886 244