Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ

Image is not available
Image is not available
Image is not available

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ

Image is not available
Image is not available
Image is not available

IMAGEGUIDED ХИРУРГИЯ

Image is not available
Image is not available
Image is not available

ОНКОПЛАСТИЧЕН ПОДХОД

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Клиника по онкологична хирургия гр. Плевен

Клиниката по Онкохирургия в град Плевен е отделна функционалнообособена, административна и териториална структура на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен. Клиниката има над 40 годишен опит в овладяването, внедряването и разразботването на оперативни методи за диагностика и лечение на онкологични, и общо хирургични заболявания. Една от малкото клиника в страната с реализирана приемственост на поколения хирурзи. Екипът на клиниката участва във въвеждането на иновативни и съвременни подходи за оперативно лечение, за първи път в страната като: сентинелна лимфна биопсия при различни локализации, тотална мезоректална ексцизия, роботизирана ректална хирургия, неоадювантното лъчелечение при рак на ректума, онкопластичен подход при лечение на рака на гърдата, щанц биопсията при рак на гърдата и интраоперативната лъчетерапия при рака на гърдата. Клиниката разполага с модерна апаратура и подходящ инструментариум за извършване на големи по обем и сложност операции по открит, лапароскопски и роботизиран начин.
Клиниката разполага с екип от висококвалифицирани кадрипрофесор, доцент, асистенти, хирурзи с голям опит и докторанти в общата и онкологичната хирургия. Специалистите по здравни грижи имат допълнителна профилна квалификация в областта на онкологията и онкопластичната хирургия. Старшата сестра и две от медицинските сестри са със специалност „ Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания. Към клиниката функционира и студентска научно-изследователска група по Онкологична хирургия.